สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

ฝ่ายจัดการ

นายไกรศล โมกขมรรคกุล
ผู้จัดการ
น.ส.ณชาสินี อ่อนยิ้ม
หัวหน้าสำนักผู้จัดการ
นางวริษา ค่ายใส
รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
นายธีรพงศ์ ฉิ่งสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.สุมิตรา สวามิวัสดุ์
นักบริหารงานสหกรณ์ 4
น.ส.หนึ่งฤทัย วงษ์เจริญ
นักบริหารงานสหกรณ์
3
นายธนดล สุขสมปรารถนา
นักบริหารงานสหกรณ์ 3
น.ส.ปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
น.ส.ภัทรปภา รัตนทวี
นักบริหารงานสหกรณ์ 4
น.ส.ภาวิตา ฉายสุวรรณ
นักบริหารงานสหกรณ์ 4
นายศรัณย์รักษ์ เรืองสว่าง
นักบริหารงานสหกรณ์ 3
นายคณินท์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
นายอดิศักดิ์ แสนสวาสดิ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้
นายทวีศักดิ์ จันทร์สุข
นิติกร 3
นายธนกฤต ฉายินธุ
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นางหทัยรัตน์ นิมิตพงศ์พร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.ตวงพร วิสุทธิกุล
นักบริหารสหกรณ์ 4
น.ส.รุ่งฤดี พวงมะลิ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.ปิยะฉัตร เกตุแก้ว
นักบริหารงานสหกรณ์ 3
น.ส.วาสนา เนตรโสภา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสำนักงาน 2
นายกฤษกร แก้วสำเร็จ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ