สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51

นางสาวสุทิสา นาคเสน
ประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี
รองประธานกรรมการ(บริหาร)
นางวรรณี ช้างเนียม
รองประธานกรรมการ(เงินกู้)
นายเผด็จ ศิริขจรกิจ
รองประธานกรรมการ(วิชาการ)
นายสหกรณ์ พร้อมมูล
รองประธานกรรมการ(แผนฯ)
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
กรรมการและเลขานุการ

นายสมชาย ศรีนิเวศน์
กรรมการ

างสาวชุลีกร เสมาชัย
กรรมการ
นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล
กรรมการ

นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น
กรรมการ

นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช
กรรมการ
นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์
กรรมการ
นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์
กรรมการ
นายภัสร์พล เจียมพานทอง
กรรมการ