สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สอ. กปน.

คณะกรรมการดำเนินการ

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
ประธานกรรมการ
นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น
รองประธานกรรมการ(บริหาร)
นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี
รองประธานกรรมการ(เงินกู้)
นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
รองประธานกรรมการ(วิชาการ)
นางวรรณี ช้างเนียม
รองประธานกรรมการ(แผนฯ)
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย
เหรัญญิก
ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์
กรรมการ
นายสมภพ ปานสวัสดิ์
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท์
กรรมการ
นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์
กรรมการ
นายสมชาย ศรีนิเวศน์
กรรมการ
นางสาวชุลีกร เสมาชัย
กรรมการ
นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล
กรรมการ
นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม
เลขานุการ