สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

ทำเนียบประธาน

ลำดับ รายชื่อ ระยะเวลาพ.ศ. 2516
1 ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงษ์ ชุดที่ 1พ.ศ. 2516
ลำดับ รายชื่อ ชุดที่ พุทธศักราช
1 ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงษ์ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2516
2 ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ชุดที่ 2 – 3 พ.ศ. 2517 – 2518
3 นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ ชุดที่ 4 – 7 พ.ศ. 2519 – 2522
4 นายประทัย พิศภูมิวิถี ชุดที่ 8 – 9 พ.ศ. 2523 – 2524
5 นายสุวิช ฟูตระกูล ชุดที่ 10 พ.ศ. 2525
6 นายบัญชา ฉัตรแก้ว ชุดที่ 11 พ.ศ. 2526
7 นายวัฒนา ยุกแผน ชุดที่ 12 พ.ศ. 2527
8 นายนิลชลัท คูหิรัญ ชุดที่ 13 พ.ศ. 2528
9 นายสุวิทย์ ศิริยงค์ ชุดที่ 14 พ.ศ. 2529
10 นายวิศิษฐ์ หล่อธีรพงษ์ ชุดที่ 15 พ.ศ. 2530
11 นายสุวิช ฟูตระกูล ชุดที่ 16 – 23 พ.ศ. 2531 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
12 นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ (รักษาการ) ชุดที่ 23 – 24 2 ตุลาคม 2538 – 22 กุมภาพันธ์ 2539
13 นางชวนพิศ ธรรมศิริ ชุดที่ 24 พ.ศ. 2539
14 นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ชุดที่ 25 – 27 พ.ศ. 2540 – 2542
15 นายรัตนะ สู่พานิช ชุดที่ 28 – 30 พ.ศ. 2543 – 2545
16 นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุล ชุดที่ 31 – 34 พ.ศ. 2546 – 2549
17 นายชาตรี บุญเฉลียว ชุดที่ 35 – 38 พ.ศ. 2550 – 2553
18 นายสมเกียรติ อมตะธงไชย ชุดที่ 39 – 40 พ.ศ. 2554 – 2555
19 นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ ชุดที่ 41 – 44 พ.ศ. 2556 – 2559
20 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ชุดที่ 45 – 46 พ.ศ. 2560 – 2561
21 นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ชุดที่ 47 – 50 พ.ศ. 2562 – 2565
22 นางสาวสุทิสา นาคเสน ชุดที่ 51 พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน