สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

ทำเนียบผู้จัดการ

ลำดับรายชื่อชุดที่ระยะเวลา
1นายอุบล สุกใสชุดที่ 1 - 9พ.ศ. 2516 - 2524
2น.ส.จำนรรจา แย้มกลีบชุดที่ 10พ.ศ. 2525
3น.ส.ยินดี อยู่เวชวัฒนาชุดที่ 11 - 14พ.ศ. 2526 - 2529
4นางอังสนา ปรมาธิกุลชุดที่ 15 - 16พ.ศ. 2530 - 2531
5น.ส.ยินดี อยู่เวชวัฒนาชุดที่ 17 - 19พ.ศ. 2532 - 2534
6นายเสน่ห์ ตันติเสนาะชุดที่ 22พ.ศ. 2535
7นายดุลยพล สมศรีชุดที่ 21พ.ศ. 2536
8นายสมเกียรติ อมตะธงไชยชุดที่ 22 - 23พ.ศ. 2537 - 2538
9นายเสน่ห์ ตันติเสนาะชุดที่ 24พ.ศ. 2539
10นายวิทยา รักษาทิพย์ชุดที่ 25พ.ศ. 2540
11นายลิขิต เทพนิมิตชุดที่ 26 - 27พ.ศ. 2540 - 2542
12นางพัชวี สุพัฒนกุลชุดที่ 28 - 31พ.ศ. 2543 - 2546
13นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ชุดที่ 32 - 35พ.ศ. 2547 - 2550
14นายสุพจน์ แสงวิริยภาพ ชุดที่ 36 - 45พ.ศ. 2551 - 2560
15นางประชุม สวัสดิชัย (รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการแทน ผู้จัดการ)ชุดที่ 46 - 48พ.ศ. 2561 - 2564
16นายกันตภณ สุขตะโก (รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ)ชุดที่ 49 - 50ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 22 เม.ย. 2565
17นางสาววริษา ค่ายใส (รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ)ชุดที่ 50ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 30 พ.ค. 2565
18นายไกรศล โมกขมรรคกุลชุดที่ 50เริ่มต้นวันที่ 1 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน