สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑

๑.ศ.จำรัส ฉายะพงษ์ประธานกรรมการ
๒.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางชุมศรี จันทราทิตย์ เหรัญญิก
๕.นายยิ่ง รัศมิทัต กรรมการ
๖.นายประยุทธ มาลีวัฒน์ กรรมการ
๗.นายศรีศักดิ์ รักษ์มณี กรรมการ
๘.นายสุริย์ คูณผล กรรมการ
๙.นายอุบล สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒

๑.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ประธานกรรมการ
๒.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางชุมศรี จันทราทิตย์ เหรัญญิก
๕.นายสุพนธ์ ไวรักษ์สัตว์ กรรมการ
๖.นายยง นิงสานนท์ กรรมการ
๗.นางแน่งน้อย พยุงธรรม กรรมการ
๘.นายธำรง ธรรมเกษม กรรมการ
๙.นายยิ่งประสิทธิ์ สุวรรณเตมีย์ กรรมการ
๑๐.นายศรีศักดิ์ รักษ์มณี กรรมการ
๑๑.นายประยุทธ มาลีวัฒน์ กรรมการ
๑๒.นายอุบล สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓

๑.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ประธานกรรมการ
๒.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางสาวประนอม จงวัฒนา เหรัญญิก
๕.นายสุพนธ์ ไวรักษ์สัตว์ กรรมการ
๖.นายสุริย์ คูณผล กรรมการ
๗.นางสาวจำนรรจา แย้มกลีบ กรรมการ
๘.นายยิ่งประสิทธิ์ สุวรรณเตมีย์ กรรมการ
๙.นายศรีศักดิ์ รักษ์มณี กรรมการ
๑๐.นายประยุทธ มาลีวัฒน์ กรรมการ
๑๑.นายธำรง ธรรมเกษม กรรมการ
๑๒.นายอุบล สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔

๑.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการประธานกรรมการ
๒.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสุพนธ์ ไวรักษ์สัตว์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางสาวประนอม จงวัฒนา เหรัญญิก
๕.นายศรีศักดิ์ รักษ์มณี กรรมการ
๖.นายเกษมสันต์ ชำนิโรคสานต์ กรรมการ
๗.นายประสิทธิ์ ภาษยเดช กรรมการ
๘.นายธวัช รุจิศรีสาโรจน์กรรมการ
๙.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐกรรมการ
๑๐.นายอารมณ์ พงศ์พงันกรรมการ
๑๑.นายจำเนียร ศศินธรกรรมการ
๑๒.นายอำนวย ศุขสุเมฆกรรมการ
๑๓.นายสมพร จูระโยธินกรรมการ
๑๔.นายธงชัย สุขสุเมฆกรรมการ
๑๕.นายอุบล สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕

๑.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ ประธานกรรมการ
๒.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการ
๓.นางสาวประนอม จงวัฒนา เหรัญญิก
๔.นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการ
๕.นายเกษมสันต์ ชำนิโรคสานต์ กรรมการ
๖.นายประยุทธ มาลีวัฒน์ กรรมการ
๗.นายอำนาจ นุจประไพ กรรมการ
๘.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ กรรมการ
๙.นายโต อินตรา กรรมการ
๑๐.นายจำเนียร ศศินธร กรรมการ
๑๑.นายอำนวย ศุขสุเมฆ กรรมการ
๑๒.นายสมพร จูระโยธิน กรรมการ
๑๓.นายธงชัย สุขสุเมฆ กรรมการ
๑๔.นายปัญญา ศุภวุฒิ กรรมการ
๑๕.นายอุบล สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖

๑.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการประธานกรรมการ
๒.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการ
๓.นางสาวประนอม จงวัฒนา เหรัญญิก
๔.นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการ
๕.นายอุทัย สุกใส กรรมการ
๖.นายมนตรี ศุภศิริกรรมการ
๗.นายปัญญา ศุภวุฒิกรรมการ
๘.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ กรรมการ
๙.นายอำนาจ นุจประไพกรรมการ
๑๐.นายอมร หมัดขาว กรรมการ
๑๑.นายอำนวย ศุขสุเมฆกรรมการ
๑๒.นายสมพร จูระโยธินกรรมการ
๑๓.นายธงชัย สุขสุเมฆ กรรมการ
๑๔.นายโต อินตรา กรรมการ
๑๕.นายวีระชัย สุวัณณาการ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๗

๑.นายกระจก ศุภกิจวิเลขการประธานกรรมการ
๒.นายบัญชา ฉัตรแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.ร.อ.กมล พยัคฆนิธิ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางสาวประนอม จงวัฒนา เหรัญญิก
๕.นายโต อินตรากรรมการ
๖.นายอำนวย ศุขสุเมฆกรรมการ
๗.นายมนตรี ศุภศิริกรรมการ
๘.นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการ
๙.นายอุทัย สุกใส กรรมการ
๑๐.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ กรรมการ
๑๑.นายอมร หมัดขาว กรรมการ
๑๒.นายปัญญา ศุภวุฒิกรรมการ
๑๓.นายสมพร จูระโยธินกรรมการ
๑๔.นายอำนาจ นุจประไพกรรมการ
๑๕.นายอุดมสิน ศิริวรรณ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๘

๑.นายประทัย พิศภูมิวิถีประธานกรรมการ
๒.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางสาวประนอม จงวัฒนา รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางแน่งน้อย พยุงธรรม เหรัญญิก
๕.นายโต อินตรากรรมการ
๖.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐกรรมการ
๗.นายอมร หมัดขาว กรรมการ
๘.นายอำนวย ศุขสุเมฆ กรรมการ
๙.นายไมตรี ลิมปิชาติ กรรมการ
๑๐.นางสมพร จูฑะโยธิน กรรมการ
๑๑.นายดำรงสิทธิ์ ณ บางช้าง กรรมการ
๑๒.นายอุดมสิน ศิริวรรณ กรรมการ
๑๓.นายมนตรี ศุภศิริ กรรมการ
๑๔.นายอุทัย สุกใส เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๙

๑.นายประทัย พิศภูมิวิถีประธานกรรมการ
๒.นางสาวประนอม จงวัฒนา รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางแน่งน้อย พยุงธรรม เหรัญญิก
๕.นายบัญชา ฉัตรแก้ว กรรมการ
๖.นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการ
๗.นายชิต แสงคำสุข กรรมการ
๘.นายโกมล พลฤทธิ์ กรรมการ
๙.นายจำเนียร ศศินธร กรรมการ
๑๐.นายสุชาติ พนอำพน กรรมการ
๑๑.นายชัชวาล แสวงดี กรรมการ
๑๒.นายทองหล่อ สุนทรชื่นกรรมการ
๑๓.นายสุภัทร เลี่ยมยองใย กรรมการ
๑๔.นายอุทัย สุกใส กรรมการ
๑๕.นายอารี สีตะสิทธิ์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๐

๑.นายสุวิช ฟูตระกูลประธานกรรมการ
๒.นายประพนธ์ สมพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางอังสนา ปรมาธิกุล เหรัญญิก
๕.นายบัญชา ฉัตรแก้วกรรมการ
๖.นายสมบัติ วสุหิรัญกรรมการ
๗.นายจำเนียร ศศินธร กรรมการ
๘.นางสมพร จูฑะโยธินกรรมการ
๙.นายวัฒนา ยุกแผน กรรมการ
๑๐.นายทองหล่อ สุนทรชื่นกรรมการ
๑๑.นายสรรเสริญ สายสมบัติิ กรรมการ
๑๒.นายสมชาย บุญสม กรรมการ
๑๓.นายชิต แสงคำสุข กรรมการ
๑๔.นายประดิษฐ์ อัสสันตชัยกรรมการ
๑๕.นายอารี สีตะสิทธิ์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๑

๑.นายบัญชา ฉัตรแก้วประธานกรรมการ
๒.นายชัชวาล ภัทรูเสน รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางอังสนา ปรมาธิกุล เหรัญญิก
๕.นายทองหล่อ สุนทรชื่น กรรมการ
๖.นายสำอางค์ สว่างแจ้ง กรรมการ
๗.นายสุภัทร เลี่ยมยองใย กรรมการ
๘.นายสมชาย บุญสม กรรมการ
๙.นายปัญญา ศุภวุฒิกรรมการ
๑๐.นายสุชาติ พนอำพน กรรมการ
๑๑.นายอารี สีตะสิทธิ์กรรมการ
๑๒.นายบุญเลิศ โคตุดรกรรมการ
๑๓.นางสุรีย์ วันชมกรรมการ
๑๔.นายพีระชัย แข่งขันกรรมการ
๑๕.นายพิษณ อิ่มฤทัย เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๒

๑.นายวัฒนา ยุกแผน ประธานกรรมการ
๒.นายนิลชลัท คูหิรัญ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางอังสนา ปรมาธิกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
๖.นายสมชาย บุญสม กรรมการ
๗.นายประวัติ ธัญญะโชโต กรรมการ
๘.นายทองหล่อ สุนทรชื่นกรรมการ
๙.นายพิษณุ อิ่มฤทัยกรรมการ
๑๐.นายชำนาญ ร่วมใจกรรมการ
๑๑.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ กรรมการ
๑๒.นายโต อินตรากรรมการ
๑๓.นางสุรีย์ วันชม กรรมการ
๑๔.นายสุดใจ ทวีชัย กรรมการ
๑๕.นายอารีี สีตะสิทธิ์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๓

๑.นายนิลชลัท คูหิรัญ ประธานกรรมการ
๒.นายชัยรัช เลี้ยววาริณ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางอังสนา ปรมาธิกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
๖.นายประวัติ ธัญญะโชโต กรรมการ
๗.นายเอนก พระเดโช กรรมการ
๘.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ กรรมการ
๙.นายสุดใจ ทวีชัย กรรมการ
๑๐.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๑.นายทองหล่อ สุนทรชื่นกรรมการ
๑๒.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๑๓.นายพิทักษ์ กิติคุณไพโรจน์ กรรมการ
๑๔.นายชำนาญ ร่วมใจ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๔

๑.นายสุวิทย์ ศิริยงค์ประธานกรรมการ
๒.นายสมบัติ วสุหิรัญ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางอังสนา ปรมาธิกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
๖.นายสุดใจ ทวีชัย กรรมการ
๗.นายประวัติ ธัญญะโชโต กรรมการ
๘.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ เหรัญญิก
๙.นางมาลี ฉายะบุตร กรรมการ
๑๐.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์ กรรมการ
๑๑.นายรอง บัวชุม กรรมการ
๑๒.นางสนธยา สมบูรณ์ผล กรรมการ
๑๓.นายชัชวาล แสวงดี กรรมการ
๑๔.นายธำรง ธรรมเกษม กรรมการ
๑๕.นายอารี สีตะสิทธิ์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๕

๑.นายวิศิษฐ์ หล่อธีรพงศ์ประธานกรรมการ
๒.นายสุวิทย์ ศิริยงค์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
๖.นางพัชวี สุพัฒนกุลกรรมการ
๗.นายสมบัติ วสุหิรัญ กรรมการ
๘.นางมาลี ฉายะบุตร กรรมการ
๙.ร.ท.หญิงชัชชฎา ญาณอุบล กรรมการ
๑๐.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์ กรรมการ
๑๑.นางอรวรรณ หงษ์ศรีสุวรรณ์ กรรมการ
๑๒.นายเสรี ไหมอ่อน กรรมการ
๑๓.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้ กรรมการ
๑๔.นายสุดใจ ทวีชัย กรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๖

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสุวิทย์ ศิริยงค์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางพัชว สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๗.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์กรรมการ
๘.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์กรรมการ
๙.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๑๐.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๑.นายสมบัติ วสุหิรัญกรรมการ
๑๒.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๓.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๔.นายทองหล่อ สุนทรชื่นกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๗

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสุวิทย์ ศิริยงค์ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางพัชวี สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์กรรมการ
๙.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๐.นายเอนก พระเดโชกรรมการ
๑๑.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์กรรมการ
๑๒.นายเกษมสันต์ ชำนิโรคสานต์กรรมการ
๑๓.นายสมบัติ วสุหิรัญกรรมการ
๑๔.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๘

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางพัชวี สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๗.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๘.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๙.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๐.นางอารยา พจน์ประเสริฐกรรมการ
๑๑.นางมุกดา พู่มนตรีกรรมการ
๑๒.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์กรรมการ
๑๓.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ
๑๔.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๙

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางพัขวี สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๗.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๘.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๙.นางอารยา พจน์ประเสริฐกรรมการ
๑๐.นางมุกดา พู่มนตรีกรรมการ
๑๑.นายเทียนชัย นิมิตรนิวัฒน์กรรมการ
๑๒.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๑๓.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
๑๔.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๐

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางพัชว สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนา เหรัญญิก
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๗.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๘.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๙.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
๑๐.นายชัชวาล แสวงดีกรรมการ
๑๑.นางอารยา พจน์ประสาทรกรรมการ
๑๒.นางมุกตา พู่มนตรีกรรมการ
๑๓.นายอารี สีตะสิทธิ์กรรมการ
๑๔.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๑

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางพัชวี สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนา เหรัญญิก
๕.นายเจริญ เอกหาญกมลกรรมการ
๖.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๗.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๘.นายเอนก พระเดโชกรรมการ
๙.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์กรรมการ
๑๐.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๑๑.นางอรวรรณ หงษ์ศรีสุวรรณ์กรรมการ
๑๒.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๓.นางมุกดา พู่มนตรีกรรมการ
๑๔.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๒

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางพัชวี สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕.นายวิทยา ตันติเสนาะ เหรัญญิก
๖.นายเสน่ห์ ทวีชัยกรรมการ
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๙.นายเอนก พระเดโชกรรมการ
๑๐.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ
๑๑.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
๑๒.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ
๑๓.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๔.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๓

๑.นายสุวิช ฟูตระกูล ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางพัชวี สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕.นายวิทยา รักษาทิพย์ เหรัญญิก
๖.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๙.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๐.นายทองเบิ้ม ชูประทุมกรรมการ
๑๑.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๒.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ
๑๓.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ
๑๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดี เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๔

๑.นางชวนพิศ ธรรมศิริ ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นางพัชวี สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายเจริญ เอกหาญกมล รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนา เหรัญญิก
๖.นายประสิทธิ์ ภาษยเดชกรรมการ
๗.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๘.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๙.นางสุนีย์ กฤติยาดิศัยกรรมการ
๑๐.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๑.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๒.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์กรรมการ
๑๓.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๔.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๕.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๕

๑.นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
๒.นางพัชวี สุพัฒนกุล รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕.นางสุนีย์ กฤติยาดิศัย เหรัญญิก
๖.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๗.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๘.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๙.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๐.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ
๑๑.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๒.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๓.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
๑๔.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนา เลขานุการ
๑๕.นายสุดใจ ทวีชัย เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๖

๑.นายสุธรรม ช้ขวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการคนที่ ๓
๕.นางพัชวี สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๖.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๙.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๐.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ
๑๑.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๒.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๓.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๔.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ
๑๕.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๗

๑.นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (เงินทุนและสวัสดิการ)
๕.นางพัชวี สุพัฒนกุล เหรัญญิก
๖.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๙.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๐.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๑.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนากรรมการ
๑๒.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๓.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๔.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
๑๕.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๘

อำนวยการ
๑.นายรัตนะ สู่พานิชประธานกรรมการ
๒.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (เงินทุนและสวัสดิการ)
๕.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ
๖.นางสาวยินดี อยู่เวชวัฒนา เหรัญญิก
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๙.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๐.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๑.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๒.นางปรีดาพร พจน์ประสาทกรรมการ
๑๓.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ
๑๔.นางสาวมนัสนันท์ ชื่นเจริญสุขกรรมการ
๑๕.นายสุดใจ ทวีชัย เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๙

๑.นายรัตนะ สู่พานิชประธานกรรมการ
๒.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายวิทยา รักษาทิพย์ รองประธานกรรมการ (เงินทุนและสวัสดิการ)
๕.นายสิงห์เล็ก เตียรประเสริฐกรรมการ อำนวยการ
๖.นางปรีดาพร พจน์ประสาท เหรัญญิก
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๙.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๑๐.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๑.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ
๑๒.นายเริ่ม ตะปะสากรรมการ
๑๓.น.พ.สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์กรรมการ
๑๔.นางสาวมนัสนันท์ ชื่นเจริญสุขกรรมการ
๑๕.นายสุชาติ สุคนธากานต์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๐

๑.นายรัตนะ สู่พานิชประธานกรรมการ
๒.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธาน(เงินทุน)
๕.นายวิทยา รักษาทิพย์ เหรัญญิก
๖.น.พ.ศิริพงศ์ สงวนประสาทพรกรรมการ
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๙.นายเริ่ม ตะปะสากรรมการ
๑๐.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๑.นายมานิต มุลาลินน์กรรมการ
๑๒.นางสาวมนัสนันท์ ชื่นเจริญสุขกรรมการ
๑๓.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ
๑๔.นายสุชาติ สุคนธากานต์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๑

๑.นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุลประธานกรรมการ
๒.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายวิทัย อาวุชานนท์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการ (เงินทุน)
๕.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๙.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๐.นายมานิต มูลาลินท์กรรมการ
๑๑.น.พ.ศิริพงษ์ สงวนประสาทพรกรรมการ
๑๒.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
๑๓.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ
๑๔.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๕.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๒

๑.นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุลประธานกรรมการ
๒.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสกลศักดิ์ ภิญโญภิชย์ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.น.พ.ศิริพงษ์ สงวนประสาทพร รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์ เหรัญญิก
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๙.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๑๐.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๑.นายมานิต ศรีนาชูกรรมการ
๑๒.นางทิพาพร พงษ์คุ้มภัยกรรมการ
๑๓.นางสาวมนัสนันท์ ชื่นเจริญสุขกรรมการ
๑๔.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
๑๕.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๓

๑.นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุลประธานกรรมการ
๒.นางทิพาพร พงษ์คุ้มภัย รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๘.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๙.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๑๐.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๑.นายธวัช ลิบวาณิชย์กรรมการ
๑๒.นายสวัสดี นุ่นแก้วกรรมการ
๑๓.นพ.ศิริพงษ์ สงวนประสาทพรกรรมการ
๑๔.นางสาวมนัสนันท์ ชื่นเจริญสุขกรรมการ
๑๕.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๔

๑.นายจุมพจน์ อภิวัฒนกุลประธานกรรมการ
๒.นายธวัช สินเสริมวงศ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์ กรรมการ และ เหรัญญิก
๗.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๘.นายธวัช ลิบวาณิชย์กรรมการ
๙.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๐.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๑๑.นายสวัสดี นุ่นแก้วกรรมการ
๑๒.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัยกรรมการ
๑๓.นพ.ศิริพงษ์ สงวนประสาทพรกรรมการ
๑๔.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติิกรรมการ
๑๕.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๕

๑.นายชาตรี บุญเฉลียวประธานกรรมการ
๒.นายธานี เจียมพานทอง รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัยกรรมการ
๘.นายสวัสดี นุ่นแก้วกรรมการ
๙.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๑๐.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๑.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๒.นายธวัช ลิบวาณิชย์กรรมการ
๑๓.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ
๑๔.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๖

๑.นายชาตรี บุญเฉลียวประธานกรรมการ
๒.นายธานี เจียมพานทอง รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
๗.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ
๘.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๙.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๐.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๑๑.นายธวัช ลิบวาณิชย์กรรมการ
๑๒.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๓.นายอารี สีตะสิทธิ์กรรมการ
๑๔.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัยกรรมการ
๑๕.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๗

๑.นายชาตรี บุญเฉลียวประธานกรรมการ
๒.นายอารี สีตะสิทธิ์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัยกรรมการ
๘.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๙.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ
๑๐.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๑๑.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๒.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๓.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๑๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๑๕.นายธานี เจียมพานทองกรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๘

๑.นายชาตรี บุญเฉลียวประธานกรรมการ
๒.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายวิทัย อาวุชานนท์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสมชาย สุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายธานี เจียมพานทองกรรมการ
เหรัญญิก
๗.นางสาวสุชาดา พณิชยกุลกรรมการ
๘.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๙.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๐.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๑.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๒.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๓.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๑๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๓๙

๑.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยประธานกรรมการ
๒.นางสาวสุชาดา พณิชยกุล รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายวิทัย อาวุชานนท์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.นายสมชาย สุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ
๘.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๙.นายต่อศักดิ์ พวงดอกไม้กรรมการ
๑๐.นางภารดี ใจสมุทรกรรมการ
๑๑.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๑๒.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๑๓.นางสาวอำไพ พันธุ์อายุวัฒนะกรรมการ
๑๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๑๕.นายประดิษฐ หัสดีกรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๐

๑.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยประธานกรรมการ
๒.นางสาวสุชาดา พณิชยกุล รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสุชาติ สุคนธากานต์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๔.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๕.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์กรรมการ
เหรัญญิก
๗.นายธานี เจียมพานทองกรรมการ
๘.นายสุดใจ ทวีชัยกรรมการ
๙.นางภารดี ใจสมุทรกรรมการ
๑๐.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๑.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๒.นางสาวอำไพ พันธุ์อายุวัฒนะกรรมการ
๑๓.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๔.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๑๕.นายวิทยา รักษาทิพย์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๑

๑.นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ประธานกรรมการ
๒.นายธานี เจียมพานทอง รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๓.นางสาวสุชาดา พณิชยกุล รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๔.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นายสุชาติ สุคนธากานต์ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก
๗.นายวิทยา รักษาทิพย์ เลขานุการ
๘.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๙.นางภารดี ใจสมุทรกรรมการ
๑๐.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๑๑.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๒.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๓.นางสาวอำไพ พ้นธุ์อายุวัฒนะกรรมการ
๑๔.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
๑๕.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๒

๑.นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ประธานกรรมการ
๒.นายวิทยา รักษาทิพย์ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นางภารดี ใจสมุทร รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๔.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นางสาวอำไพ พันธุ์อายุวัฒนะ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายสมเกียรติ อมตะธงไชย เหรัญญิก
๗.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
๘.นายสมชาย สุประดิษฐ์กรรมการ
๙.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๑๐.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๑๑.นางสาวรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์กรรมการ
๑๒.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะกรรมการ
๑๓.นางอรพินธ งาแก้วกรรมการ
๑๔.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๑๕.นายสุชาติ สุคนธากานต์กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๓

๑.นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ประธานกรรมการ
๒.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๓.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๔.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๕.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก
๗.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๘.นางสาวรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์กรรมการ
๙.นางอรพินธ งาเเก้วกรรมการ
๑๐.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๑๑.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๒.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๓.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ
๑๔.นายสมชาย ศรีนิเวศน์กรรมการ
๑๕.นายสมเกียรติ อมตะธงไชยกรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๔

๑.นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ประธานกรรมการ
๒.นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๓.นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสดิการ)
๔.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๕.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก
๗.นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุงกรรมการ
๘.นางสาวรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์กรรมการ
๙.นางอรพินธ งาเเก้วกรรมการ
๑๐.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๑๑.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๒.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๓.นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียดกรรมการ
๑๔.นายสมชาย ศรีนิเวศน์กรรมการ
๑๕.นางธิดาพรรณ วัฒนพานิชกรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๕

๑.นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้วประธานกรรมการ
๒.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้ฯ)
๓.นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นายสมชาย ศรีนิเวศน์ รองประธานกรรมการ (วิจัยและพัฒนา)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก
๗.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๘.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๙.นางอรพินธ์ งาแก้วกรรมการ
๑๐.นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียดกรรมการ
๑๑.นายสหกรณ์ พร้อมมูลกรรมการ
๑๒.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๑๓.เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมืองกรรมการ
๑๔.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๕.นางสาวรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์ เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๖

๑.นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้วประธานกรรมการ
๒.นายเทอดตักดิ์ เยี่ยมฉวี รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสติการ)
๔.นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง รองประธานกรรมการ (แผนพัฒนาและเทคโนโลยี)
๖.นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก
๗.นายสมชาย ศรีนิเวศน์กรรมการ
๘.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่นกรรมการ
๙.นายสมสิทธิ์ ศรีนาชูกรรมการ
๑๐.นายสหกรณ์ พร้อมมูลกรรมการ
๑๑.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๑๒.นางสาวชุลีกร เสมาชัยกรรมการ
๑๓.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๔.นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคลกรรมการ
๑๕.นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๗

๑.นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจประธานกรรมการ
๒.นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสหกรณ์ พร้อมมูล รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสติการ)
๔.นางสาวชุลีกร เสมาชัย รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล รองประธานกรรมการ (แผนพัฒนาและเทคโนโลยี)
๖.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย เหรัญญิก
๗.เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมืองกรรมการ
๘.นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์กรรมการ
๙.นายสมภพ ปานสวัสดิ์กรรมการ
๑๐.นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์กรรมการ
๑๑.ดร.อาทร สุนทรชื่นกรรมการ
๑๒.นายเอกชัย เอกหาญกมลกรรมการ
๑๓.ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติกรรมการ
๑๔.นายเจริญ เตียวัฒนานนท์กรรมการ
๑๕.นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๘

๑.นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจประธานกรรมการ
๒.นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสหกรณ์ พร้อมมูล รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสติการ)
๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล รองประธานกรรมการ (แผนพัฒนาและเทคโนโลยี)
๖.นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก
๗.เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมืองกรรมการ
๘.นายพรเทพ ผดุงถิ่นกรรมการ
๙.นายเผด็จ ศิริขจรกิจกรรมการ
๑๐.นายสมชาย ศรีนิเวศน์กรรมการ
๑๑.นางวรรณี ช้างเนียมกรรมการ
๑๒.นางสาวชุลีกร เสมาชัยกรรมการ
๑๓.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์กรรมการ
๑๔.นายสมภพ ปานสวัสดิ์กรรมการ
๑๕.นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง เลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๙

๑.นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจประธานกรรมการ
๒.นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธานกรรมการ (บริหาร)
๓.นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้และสวัสติการ)
๔.นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น รองประธานกรรมการ (วิชาการ)
๕.นางวรรณี ช้างเนียม รองประธานกรรมการ (แผนพัฒนาและเทคโนโลยี)
๖.นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก
๗.นายสมชาย ศรีนิเวศน์กรรมการ
๘.นายเผด็จ ศิริขจรกิจกรรมการ
๙.นายพรเทพ ผดุงถิ่นกรรมการ
๑๐.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์กรรมการ
๑๑.นายสมภพ ปานสวัสดิ์กรรมการ
๑๒.นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์กรรมการ
๑๓.นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรมกรรมการ
๑๔.นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท์กรรมการ
๑๕.นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง เลขานุการ