สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 ถ้าสมาชิกจะโอนเงินชำระหนี้ หรือ ฝากเงิน โดยไม่ต้องไปที่ สอ.กปน. จะได้ไหม ?
คำตอบที่ 1 : ได้ค่ะ โดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
เลขที่บัญชี 080 – 1 – 00900 – 6
คำถามที่ 2 สมาชิกสามารถส่งหุ้นได้ในอัตราเท่าใด ?
คำตอบที่ 2 :