สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ ต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
  2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
  4. จัดหาทุนและบริการเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
  5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมนุม ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
  6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมนุม