สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สอ. กปน.

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

 ประจำปี  ปันผล  เฉลี่ยคืน
 2564  4.00  7.55
 2563  4.30  5.25
 2562  5.00  7.00
 2561  6.00  10.00
 2560  4.40  8.50
 2559  4.50  9.00
 2558  5.55  8.50
 2557  5.55  15.00
 2556  5.50  15.00
 2555  5.30  12.00
 2554  5.25  10.00