สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

 ประจำปี  ปันผล  เฉลี่ยคืน
 2565  4.20  5.50
 2564  4.00  7.55
 2563  4.30  5.25
 2562  5.00  7.00
 2561  6.00  10.00
 2560  4.40  8.50
 2559  4.50  9.00
 2558  5.55  8.50
 2557  5.55  15.00
 2556  5.50  15.00
 2555  5.30  12.00
 2554  5.25  10.00