สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สอ. กปน.

คำสั่งที่ 15 แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการเฉพาะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลงทุน กับ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด วงเงิน 250 ล้านบาท

S__81502212

Leave a Reply

YOUR TEXT HERE