สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

Announce 2565

2565-12-21 ประกาศ : เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ เอกสารฉบับเต็ม ใบสมัคร – ประธานกรรมการดำเนินการ ใบสมัคร – กรรมการดำเนินการ เอกสารประกอบ – การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

2565-11-08 ประกาศ : รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน