สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

Announce

2566-06-06 ประกาศ: ฉบับที่ 20/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

2566-06-06 ประกาศ: ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง การยกเลิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2548

2566-05-18 ประกาศ: ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้)

2566-05-18 ประกาศ: ฉบับที่ 16/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิม

2566-05-12 ประกาศ: ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

2566-04-27 ประกาศ: ฉบับที่ 14/2566 เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการสอบราคา

2566-04-19 ประกาศ: ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อบ้านและที่ดิน หรืออาคารชุด (1/2565)

2566-04-12 ประกาศ: ฉบับที่ 11/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ (กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มแบบหน้า-หลัง) คำขอกู้เงินสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต หนังสือสัญญาค้ำประกัน ระเบียบ – ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565

2566-04-12 ประกาศ: ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการสอบราคา