สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

Announce

2566-09-18 ประกาศ : ฉบับที่ 32/2566 เรื่อง ปรับเกณฑ์พิจารณาเงินกู้สามัญสมาชิก พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

2566-09-01 ประกาศ : ฉบับที่ 31/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการใช้จ่ายรักษาพยาบาล 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

2566-09-01 ประกาศ : ฉบับที่ 30/2566 เรื่อง โครงการเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ 24 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

2566-08-15 ประกาศ : ฉบับที่ 27/2566 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566

ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

2566-08-11 ประกาศ : ฉบับที่ 26/2566 เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2566-06-30 ประกาศ : ฉบับที่ 23/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์