สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

2566-09-18 ประกาศ : ฉบับที่ 32/2566 เรื่อง ปรับเกณฑ์พิจารณาเงินกู้สามัญสมาชิก พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

2566-06-21 ประกาศ : ฉบับที่ 22/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

2566-06-19 ข่าวประชาสัมพันธ์: การคืนเงินสมทบในส่วนของผู้กู้ที่เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

คำสั่งที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี สมาชิกฟ้องสหกรณ์

คำสั่งที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง กรณีเงินกู้สามัญฌาปนกิจ